این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • زمین شناسی بلورها و کانی ها

  • خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها

  • ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها

  • کانی شناسی پزشکی  و زیست محیطی

  • زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها

  • کانه آرایی گوهرها

  • بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها

  • بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی

  • روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلورشناسی و کانی شناسی

  • سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی